آب رسانی و ارائه داروهای پزشکی مورد نیاز به عشایر ساکن در حومه ی یادمان شهدای هفت تپه توسط ستاد  یادمان هفت تپه